Ändring – visning och förtydligande av punkt 8 i kallelsen

23 okt

Efter det att Balco lämnar pris och att Thomas sett över ekonomin, har vi beslutat att ändra frågan om balkongutbyggnad på extrastämman.

Stämman ska ta BESLUT OM FORTSÄTTNING, dvs. om vi ska gå vidare med Balco’s förslag och om det ska vara någon visning.

Detta innebär att visningen som var planerad på söndag 28/10 är inställd.

Kostnadskalkyl för balkongutbyggnad och inglasning kommer att skickas via mail.

Beslut om stadgeändring påverkas inte, utan kvarstår.

Väl mött på extrastämman.

Larry Hansson

Ordförande.

Kallelse till extra föreningsstämma

20 okt

Styrelsen i BRF Rönnängs Brygga kallar härmed alla medlemmar till extra föreningsstämma.

Datum: 2018-11-03
Plats: Rönnängs församlingshem
Tid: 10.00

Om ni inte har möjlighet att närvara går det bra att ge en fullmakt till någon granne.

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Anmälan av Ordförandes val av Sekreterare.
 4. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Val av två Justeringsmän.
 7. Fråga om kallelse behörigen skett, anslagstavlan, hemsidan samt mail.
 8. Styrelsens förslag till att anta nya stadgar.
 9. Förslag på nya stadgar presenterades på ordinarie föreningsstämman 2018-05-01. Stadgarna bifogas kallelsen och finns på hemsidan
 10. Styrelsens förslag till utbyggnad och inglasning av balkonger och altaner. Gäller plan 1,2 & 3. Ekonomisk kalkyl skickades ut till visningen 28/10.
 11. Mötets avslutande

Fullmakt och de nya stadgarna är distribuerade via email

Varmt Välkomna
Styrelsen

Välkommen till visning av balkonger/inglasning

19 okt

Styrelsen har fått de två sista stämmornas uppdrag att ta fram förslag på förlängning/inglasning av balkongerna.

 • Ritningar har tagits fram
 • Bygglov har beviljats
 • Brandskyddsdokumentation har utförts
 • Kontrollansvarig har kontaktas

Efter att ha tittat runt på olika alternativ har styrelsen beslutat att gå vidare med företaget Balco AB. Balco har en helhetslösning för förlängning/inglasning.

Balco kommer, som tidigare meddelats, att ha visning av sina produkter den 28 oktober på gården, alla välkomna.

Balco har tagit fram ett förslag på utförandet som styrelsen valde att gå vidare med och nu har man gjort beräkningar på konstruktionen och fått fram ett pris, totalkostnaden ca 5,7 miljoner. I detta pris ingår totalentreprenad. Mer i detalj vad som ingår presenteras på visningen.

Styrelsen håller på med en noggrannare uträkning vad kostnaden per lägenhet kan komma att hamna. Detta pris beror på räntor, avskrivning mm.

Månadskostnaden för balkongerna kan komma att redovisas på kommande hyresdebiteringar som ”Balkongtillägg”.

Detta beräknings/finansieringsalternativ kommer att delas ut på visningen och mailas ut.

Styrelsen lämnar nu detta förslag vidare till extrastämman för beslut.

Styrelsen ser fördelar med inglasning då vi kan räkna med kommande underhållskostnader på jalusier och i framtiden skador på betongbalkongerna beroende på saltfrätning.

Se inbjudan från Balco med fotomontage

Mvh
Styrelsen

Visning av balkongutbyggnad och inglasning

3 okt

Alla medlemmar i BRF Rönnängs Brygga inbjudes att besöka BALCO’s visningstält i vårt område söndagen 28 oktober kl. 12-16.

De kommer att visa och berätta om sina produkter och vilken lösning som de har tänkt för vår förening.

Lördagen den 3 november kommer vi att ha en extra föreningsstämma där ändring av stadgar och beslut om balkonger ska tas. Kallelse kommer längre fram.

Vänliga hälsningar
Styrelsen